Инструкции

 1. Регистрация в игровата платформа.
 2. От страницата с картата на град Хасково и разположените в нея паркове, се избира парк, в който ще се играе.
 3. В страницата с карта на избрания парк се маркира желаната зона, в която ще се засаждат растения.
 4. От дясното меню се избира вида растение. Ако то се избира за първи път се показва информация за растението и негови изображения. За основните дървесни видове след запознаване с наличната информация се натиска бутон „напред“ се преминава към тест. Там се оценяват знанията за това растение. При успешни отговори на трите въпроса, системата позволява засаждане на растението. Ако тестът не е преминат успешно, следва връщане към информацията.
 5. След засаждане на различни видове растения играта продължава с избор на дейност от меню
 6. Растенията могат да се изкореняват, като в дясното меню от инструменти се избере „изкореняване“.
 7. Навигационна лента:
  • – връщане в начална позиция.
  • – информация за всички растения по категории
  • - информация за потребителя, възможност за смяна на име и парола и информация за отворените от него паркове.
  • - дейности по поддържане на растенията (поливане, прекопаване, наторяване)
  • - статистика (класиране и постижения на всички потребители) и информация за играта
  • - информация за засадените растения в парковете. Показва всеки вид растение колко пъти се среща в съответната зона
  • - изход от профила

Instructions

 1. Registration in the game platform.
 2. Web page with the map of the town of Haskovo and the location of the parks – select a park in which the game will be played.
 3. Web page with the map of the selected park – select a park region in which vegetations will be planted
 4. Select type of plant from the right menu. If this is done for the first time – information about the plant and its images will be displayed. After studying the available information for the main tree species, press the "forward" button to proceed to test. This is used to assess the user's knowledge of the plant. If three successful answers are provided the system allows the planting of the certain plant. If the test is not passed successfully -the user is sent back to the information section.
 5. After planting of different vegetations – select an activity from the menu
 6. Plants can be eradicated – select „eradication“ from the right menu
 7. Navigation bar:
  • – back to the initial position
  • – information about all plants by category
  • – profile information, change of password and user's name and information about the parks, opened by the user
  • – activities (watering, hoeing, fertilizing) for cultivating the plants
  • – statistical data, classification of achievements of all users
  • – information about the planted species in the parks. Information about how often each plant is distributed in a certain region
  • – exit from the user's profile

Необходимо е обновяване на браузера!

За да може да използване пълната функционалност на играта е необходимо да сте с един от следните браузери

Browser update is required!

To be able to use full functionality of the game it is necessary to update one of the following browsers
След регистрация ще имате възможност да се грижите за парковете в град Хасково.
Пълни инструкции
You will be in charge of parks maintenance upon registering Upon registering, you will become
Complete instructions

Тази игра е създадена в рамките на проект “Интегрирани зелени градове/InGreenCi”, който е съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България чрез ОП “Европейско териториално сътрудничество Гърция–България 2007–2013”. Цялата отговорност за съдържанието на играта се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази игра отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
www.greece-bulgaria.eu

This game is created within the project “Integrated Green Cities / InGreenCi”, co-funded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria under the European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013. Haskovo Municipality takes full responsibility for the content of the game and under no circumstances can be assumed that this game reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.
www.greece-bulgaria.eu 2014 © Developed By DeltaNIW